اطلاعات پایه شرکت تا پایان سال1398 (شهری)

خراسان رضوي
جمع کل واحد عنوان رديف

الف - بخش آب

1872837 نفر جمعيت قلمرو شهری 1
1804866 نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب  شهری 2
67521 نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب  شهری 3
100 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهری 4
72 شهر تعداد كل شهر ها 5
72 شهر تعداد شهر های تحت پوشش 6
607449 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 7
92209 فقره تعداد مشترکین آب غیر خانگي 8
699658 فقره تعداد کل مشترکين آب 9
652162 واحد تعداد آحاد آب  خانگي 10
109611 واحد تعداد آحاد آب غیر خانگي 11
761773 واحد تعداد کل آحاد آب 12
100 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض  13
473 حلقه تعداد كل چاه ها 14
415 حلقه تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري 15
13 دهنه تعداد چشمه های  در مدار بهره برداري 16
8 رشته تعداد قنات های در مدار بهره برداري 17
251.208 ميليون متر مکعب درسال حداکثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18
1.677 ميليون متر مکعب در سال حجم آب سطحی 19
165.524 ميليون متر مکعب در سال حجم آب زیرزمینی 20
167.201 ميليون متر مکعب در سال حجم كل آب توليدی 21
89.046 ميليون متر مکعب در سال حجم فروش آب خانگي 22
27.267 ميليون متر مکعب در  سال حجم فروش آب غیرخانگي 23
116.313 ميليون متر مکعب در سال حجم کل فروش آب 24
30.44 درصد آب بدون درآمد 25
402 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگی 26
374 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگی 27
998126695 هزار ریال (درآمدهای آب بها (جاری 28
89699828 هزار ریال (حق انشعاب آب (سرمایه ای 29
6541.479 کيلومتر طول شبکه توزيع آب 30
86.411 کيلومتر اصلاح و بازسازی شبکه توزيع آب  31
1667.386 کیلومتر طول خطوط انتقال آب 32
0.202 کيلومتر اصلاح و بازسازی خطوط انتقال آب  33
277 باب تعداد كل مخازن 34
56931 متر مکعب حجم کل مخازن
35
223 باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 36
492110 متر مکعب حجم مخازن در مدار بهره برداري 37
62 ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 38
247 هزار مترمکعب درشبانه روز ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 39
2 واحد تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری 40
5.501 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب  41
54.796 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب 42
. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 43
. هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 44
25 واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب 45
. دستگاه تاسیسات کلرزنی گازی 46
108 دستگاه تاسیسات کلرزنی مایعی 47
. مورد تاسیسات کلرزنی دستی 48
  نفر نیروی انسانی شاغل رسمی / قراردادی 49
. نفر نيروي انساني مامور به خدمت 50
. نفر نیروی انسانی خدماتی 51
ب - بخش فاضلاب
566265 نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری 1
31.37 درصد  درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری 2
7 شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب 3
189748 فقره تعداد مشترکین فاضلاب  خانگي 4
16111 فقره تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي 5
205859 فقره تعداد کل مشترکين فاضلاب 6
202550 واحد تعداد آحاد فاضلاب خانگي 7
20656 واحد تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي 8
223206 واحد تعداد کل آحاد فاضلاب 9
58466 متر مکعب درشبانه روز حجم فاضلاب جمع آوري شده 10
138482425 هزار ریال (کارمزد خدمات دفع فاضلاب (جاری 11
30140587 هزار ریال (حق انشعاب فاضلاب (سرمایه ای 12
1462011 کيلومتر طول شبکه جمع آوري فاضلاب  13
.0.061 کيلومتر اصلاح و بازسازی شبکه جمع آوري فاضلاب  14
56.825 کيلومتر طول خطوط انتقال فاضلاب 15
. کيلومتر اصلاح و بازسازی خطوط انتقال فاضلاب  16
7 واحد تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری 17
62.198 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب 18
57.79 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب 19
3 مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا 20
50.538 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا 21
6 واحد تعداد آزمايشگاه فاضلاب 22
. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب 23

 

اطلاعات پایه شرکت تا پایان 1398(روستائی)
خراسان رضوي
جمع کل واحد عنوان رديف
الف - بخش آب
2932 روستا تعداد کل روستا
۱
 409888 خانوار خانوار کل روستا
۲
 1362972 نفر جمعيت کل روستا 
۳
 2257 روستا تعداد روستاهای تحت پوشش آب 
۴
 127972 نفر جمعیت روستاهای تحت پوشش آب  ۵
 5 شهر تعداد شهر های تحت پوشش ۶
 2271 روستا تعداد روستاهای بالای 20خانوار
۷
 408784 خانوار خانوار روستاهای بالای 20خانوار
۸
 1359055 نفر جمعیت روستاهای بالای 20 خانوار
۹
1483 روستا تعداد روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 1 تحت پوشش
۱۰
929473 نفر جمعیت روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 1 تحت پوشش ۱۱
19 روستا تعداد روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 1 غیرتحت پوشش ۱۲
8671 نفر جمعیت روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 1 غیرتحت پوشش ۱۳
550 روستا تعداد روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 2 تحت پوشش ۱۴
353842 نفر جمعیت روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 2 تحت پوشش ۱۵
63 روستا تعداد روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 2 غیرتحت پوشش ۱۶
31114 نفر تعداد روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 2 غیرتحت پوشش ۱۷
76.68 درصد شاخص بهره مندی از آب آشامیدنی سالم
۱۸
156 روستا تعدادروستاهای بالای 20خانوار-راکد وفاقد ۱۹
35955 نفر جمعیت روستاهای بالای 20خانوار-راکد وفاقد ۲۰
450659 فقره تعداد مشترکین مسکونی
۲۱
35279 فقره تعداد مشترکین تجاری وصنعتی ۲۲
13183 فقره تعداد مشترکین عمومی واداری ۲۳
7610 فقره تعداد مشترکین سایر ۲۴
50631 فقره تعداد کل مشترکین ۲۵
874 حلقه تعداد چاه درمدار ۲۶
199 دهنه تعداد چشمه
۲۷
68 رشته تعداد قنات ۲۸
2 مورد تعداد آبهای سطحی ۲۹
1143 تعداد تعداد کل منابع تامین آب
۳۰
114.518 میلیون متر مکعب درسال
حداکثرظرفیت منابع تامین آب
۳۱
0.93 میلیون متر مکعب درسال حجم آب سطحی
۳۲
118.533 میلیون متر مکعب درسال حجم آب زیرزمینی
۳۳
119.163 میلیون متر مکعب درسال حجم کل آب تولیدی
۳۴
70.254 میلیون متر مکعب درسال حجم فروش آب خانگی
۳۵
9.507 میلیون متر مکعب درسال حجم فروش آب غیر خانگی ۳۶
79.761 میلیون متر مکعب درسال حجم فروش آب کل ۳۷
33.23 درصد آب بدون درآمد ۳۸
1966 باب تعداد مخازن در مدار ۳۹
296045 مترمکعب حجم مخازن درمدار
۴۰
8135.53 کیلومتر میزان توسعه خطوط انتقال آب
۴۱
11656 کیلومتر میزان توسعه شبکه توزیع آب ۴۲
182 دستگاه
تعداد دستگاههای کلرزنی گازی
۴۳
875 دستگاه تعداد دستگاههای کلرزنی مایعی ۴۴
1057 دستگاه تعداد کل دستگاههای کلرزنی
۴۵
481 ایستگاه تعداد ایستگاه پمپاژآب درمدار
۴۶
213823 مترمکعب در روز
ظرفیت ایستگاه پمپاژدرمدار ۴۷
2 مدول/واحد تعداد تصفیه خانه آب ۴۸
5184 مترمکعب درروز
ظرفیت اسمی (فعلی )تصفیه خانه آب
۴۹
5875 مترمکعب درروز ظرفیت دردست بهره برداری تصفیه خانه آب
۵۰
17 واحد تعدادآزمایشگاه
۵۱
ب - بخش فاضلاب
3860 نفر جمعيت روستای تحت پوشش تاسيسات فاضلاب
1
0.28 درصد  درصد جمعيت روستای تحت پوشش  فاضلاب
2
3 روستا تعداد روستای داراي تاسیسات دفع بهداشتی فاضلاب 3
1569 فقره تعداد کل مشترکين فاضلاب 4
420 متر مکعب درشبانه روز حجم فاضلاب جمع آوري شده 5
56.33 کيلومتر طول شبکه جمع آوري فاضلاب  6
. کيلومتر اصلاح و بازسازی شبکه جمع آوري فاضلاب  7
21.95 کيلومتر طول خطوط انتقال فاضلاب 8
. کيلومتر اصلاح و بازسازی خطوط انتقال فاضلاب  9
3 واحد تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری 10
450 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب 11
640 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب 12

 

 

 

 

 

به روز رسانی شده در دوشنبه, 22 دی 1399 11:46