اطلاعات پایه شرکت تا پایان سال1398 (شهری)

خراسان رضوي
جمع کل واحد عنوان رديف

الف - بخش آب

1892976 نفر جمعيت قلمرو شهری 1
1825005 نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب  شهری 2
67521 نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب  شهری 3
100 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهری 4
75 شهر تعداد كل شهر ها 5
75 شهر تعداد شهر های تحت پوشش 6
614042 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 7
93044 فقره تعداد مشترکین آب غیر خانگي 8
707086 فقره تعداد کل مشترکين آب 9
658959 واحد تعداد آحاد آب  خانگي 10
110505 واحد تعداد آحاد آب غیر خانگي 11
769464 واحد تعداد کل آحاد آب 12
100 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض  13
483 حلقه تعداد كل چاه ها 14
423 حلقه تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري 15
13 دهنه تعداد چشمه های  در مدار بهره برداري 16
8 رشته تعداد قنات های در مدار بهره برداري 17
254.159 ميليون متر مکعب درسال حداکثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18
1.677 ميليون متر مکعب در سال حجم آب سطحی 19
167.173 ميليون متر مکعب در سال حجم آب زیرزمینی 20
168.850 ميليون متر مکعب در سال حجم كل آب توليدی 21
89.801 ميليون متر مکعب در سال حجم فروش آب خانگي 22
27.676 ميليون متر مکعب در  سال حجم فروش آب غیرخانگي 23
117.477 ميليون متر مکعب در سال حجم کل فروش آب 24
30.42 درصد آب بدون درآمد 25
401 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگی 26
373 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگی 27
1016440723 هزار ریال (درآمدهای آب بها (جاری 28
90728830 هزار ریال (حق انشعاب آب (سرمایه ای 29
6684.302 کيلومتر طول شبکه توزيع آب 30
87 کيلومتر اصلاح و بازسازی شبکه توزيع آب  31
1707.732 کیلومتر طول خطوط انتقال آب 32
0.208 کيلومتر اصلاح و بازسازی خطوط انتقال آب  33
283 باب تعداد كل مخازن 34
538881 متر مکعب حجم کل مخازن
35
228 باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 36
504010 متر مکعب حجم مخازن در مدار بهره برداري 37
65 ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 38
251 هزار مترمکعب درشبانه روز ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 39
2 واحد تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری 40
5.501 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب  41
54.796 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب 42
. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 43
. هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 44
25 واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب 45
. دستگاه تاسیسات کلرزنی گازی 46
111 دستگاه تاسیسات کلرزنی مایعی 47
. مورد تاسیسات کلرزنی دستی 48
  نفر نیروی انسانی شاغل رسمی / قراردادی 49
. نفر نيروي انساني مامور به خدمت 50
. نفر نیروی انسانی خدماتی 51
ب - بخش فاضلاب
566265 نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری 1
31.02 درصد  درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری 2
7 شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب 3
189748 فقره تعداد مشترکین فاضلاب  خانگي 4
16111 فقره تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي 5
205859 فقره تعداد کل مشترکين فاضلاب 6
202550 واحد تعداد آحاد فاضلاب خانگي 7
20656 واحد تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي 8
223206 واحد تعداد کل آحاد فاضلاب 9
58466 متر مکعب درشبانه روز حجم فاضلاب جمع آوري شده 10
138482425 هزار ریال (کارمزد خدمات دفع فاضلاب (جاری 11
30140587 هزار ریال (حق انشعاب فاضلاب (سرمایه ای 12
1480.862 کيلومتر طول شبکه جمع آوري فاضلاب  13
.0.061 کيلومتر اصلاح و بازسازی شبکه جمع آوري فاضلاب  14
56.825 کيلومتر طول خطوط انتقال فاضلاب 15
. کيلومتر اصلاح و بازسازی خطوط انتقال فاضلاب  16
7 واحد تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری 17
62.198 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب 18
57.79 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب 19
3 مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا 20
50.538 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا 21
6 واحد تعداد آزمايشگاه فاضلاب 22
. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب 23

 

اطلاعات پایه شرکت تا پایان 1398(روستائی)
خراسان رضوي
جمع کل واحد عنوان رديف
الف - بخش آب
1362972 نفر جمعيت کل روستاها
۱
10494 نفر جمعيت شهرهاي تحت پوشش تاسيسات آب   ۲
1279672 نفر جمعيت روستايي تحت پوشش  آب   ۳
91.7 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب
۴
2933 روستا تعداد كل روستا ها ۵
5 شهر تعداد شهر های تحت پوشش ۶
450659 فقره تعداد مشترکین آب خانگي ۷
56072 فقره تعداد مشترکین آب غیر خانگي ۸
506731 فقره تعداد کل مشترکين آب ۹
0 واحد تعداد آحاد آب  خانگي ۱۰
0 واحد تعداد آحاد آب غیر خانگي ۱۱
0 واحد تعداد کل آحاد آب ۱۲
100 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض  ۱۳
1180 حلقه تعداد كل چاه ها ۱۴
874 حلقه تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري ۱۵
199 دهنه تعداد چشمه های  در مدار بهره برداري ۱۶
68 رشته تعداد قنات های در مدار بهره برداري ۱۷
114.518 ميليون متر مکعب درسال حداکثر ظرفيت منابع  تأمين آب ۱۸
.93 ميليون متر مکعب در سال حجم آب سطحی ۱۹
118.53 ميليون متر مکعب در سال حجم آب زیرزمینی ۲۰
119.463 ميليون متر مکعب در سال حجم كل آب توليدی ۲۱
70.254 ميليون متر مکعب در سال حجم فروش آب خانگي ۲۲
9.507 ميليون متر مکعب در  سال حجم فروش آب غیرخانگي ۲۳
79.761 ميليون متر مکعب در سال حجم کل فروش آب ۲۴
33 درصد آب بدون درآمد ۲۵
0 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگی ۲۶
0 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگی ۲۷
0 هزار ریال (درآمدهای آب بها (جاری ۲۸
0 هزار ریال (حق انشعاب آب (سرمایه ای ۲۹
11656.001 کيلومتر طول شبکه توزيع آب ۳۰
0 کيلومتر اصلاح و بازسازی شبکه توزيع آب  ۳۱
8135.553 کیلومتر طول خطوط انتقال آب ۳۲
0 کيلومتر اصلاح و بازسازی خطوط انتقال آب  ۳۳
2083 باب تعداد كل مخازن ۳۴
308120 متر مکعب حجم کل مخازن
۳۵
1966 باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري ۳۶
296045 متر مکعب حجم مخازن در مدار بهره برداري ۳۷
481 ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري ۳۸
213823 هزار مترمکعب درشبانه روز ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداري ۳۹
2 واحد تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری ۴۰
5875.2 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب  ۴۱
5184 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب ۴۲
. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا ۴۳
. هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا ۴۴
17 واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب ۴۵
. دستگاه تاسیسات کلرزنی گازی ۴۶
182 دستگاه تاسیسات کلرزنی مایعی ۴۷
875 مورد تاسیسات کلرزنی دستی ۴۸
 0 نفر نیروی انسانی شاغل رسمی / قراردادی ۴۹
0 نفر نيروي انساني مامور به خدمت ۵۰
0 نفر نیروی انسانی خدماتی ۵۱
ب - بخش فاضلاب
3860 نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری 1
0.22 درصد  درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری 2
3 شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب 3
0 فقره تعداد مشترکین فاضلاب  خانگي 4
0 فقره تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي 5
1569 فقره تعداد کل مشترکين فاضلاب 6
0 واحد تعداد آحاد فاضلاب خانگي 7
0 واحد تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي 8
0 واحد تعداد کل آحاد فاضلاب 9
420 متر مکعب درشبانه روز حجم فاضلاب جمع آوري شده 10
0 هزار ریال (کارمزد خدمات دفع فاضلاب (جاری 11
0 هزار ریال (حق انشعاب فاضلاب (سرمایه ای 12
56.33 کيلومتر طول شبکه جمع آوري فاضلاب  13
. کيلومتر اصلاح و بازسازی شبکه جمع آوري فاضلاب  14
21.95 کيلومتر طول خطوط انتقال فاضلاب 15
. کيلومتر اصلاح و بازسازی خطوط انتقال فاضلاب  16
3 واحد تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری 17
450 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب 18
640 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب 19
0 مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا 20
0 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا 21
0 واحد تعداد آزمايشگاه فاضلاب 22
. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب 23

 

 

 

 

 

به روز رسانی شده در شنبه, 20 ارديبهشت 1399 11:28