اطلاعات پایه شرکت تا پایان سال 97

خراسان رضوي
جمع کل واحد عنوان رديف
الف - بخش آب
1843932 نفر جمعيت قلمرو شهری 1
1776411 نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب  شهری 2
67521 نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب  شهری 3
100 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهری 4
73 شهر تعداد كل شهر ها 5
73 شهر تعداد شهر های تحت پوشش 6
592291 فقره تعداد مشترکین آب خانگي 7
90195 فقره تعداد مشترکین آب غیر خانگي 8
68126 فقره تعداد کل مشترکين آب 9
632280 واحد تعداد آحاد آب  خانگي 10
107755 واحد تعداد آحاد آب غیر خانگي 11
740035 واحد تعداد کل آحاد آب 12
98 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض  13
478 حلقه تعداد كل چاه ها 14
419 حلقه تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري 15
10 دهنه تعداد چشمه های  در مدار بهره برداري 16
7 رشته تعداد قنات های در مدار بهره برداري 17
252.16 ميليون متر مکعب درسال حداکثر ظرفيت منابع  تأمين آب 18
1.944 ميليون متر مکعب در سال حجم آب سطحی 19
159.687 ميليون متر مکعب در سال حجم آب زیرزمینی 20
161.680 ميليون متر مکعب در سال حجم كل آب توليدی 21
82.933 ميليون متر مکعب در سال حجم فروش آب خانگي 22
28.219 ميليون متر مکعب در  سال حجم فروش آب غیرخانگي 23
111.152 ميليون متر مکعب در سال حجم کل فروش آب 24
31.25 درصد آب بدون درآمد 25
384 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگی 26
359 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگی 27
788293272 هزار ریال (درآمدهای آب بها (جاری 28
152047478 هزار ریال (حق انشعاب آب (سرمایه ای 29
6554.333 کيلومتر طول شبکه توزيع آب 30
81.991 کيلومتر اصلاح و بازسازی شبکه توزيع آب  31
1659.318 کیلومتر طول خطوط انتقال آب 32
1.47 کيلومتر اصلاح و بازسازی خطوط انتقال آب  33
273 باب تعداد كل مخازن 34
533831 متر مکعب حجم کل مخازن
35
24 باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري 36
504110 متر مکعب حجم مخازن در مدار بهره برداري 37
59 ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 38
247 هزار مترمکعب درشبانه روز ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداري 39
2 واحد تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری 40
5.501 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب  41
54.796 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب 42
. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 43
. هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا 44
25 واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب 45
. دستگاه تاسیسات کلرزنی گازی 46
110 دستگاه تاسیسات کلرزنی مایعی 47
. مورد تاسیسات کلرزنی دستی 48
  نفر نیروی انسانی شاغل رسمی / قراردادی 49
. نفر نيروي انساني مامور به خدمت 50
. نفر نیروی انسانی خدماتی 51
ب - بخش فاضلاب
543073 نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری 1
30.571 درصد  درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری 2
7 شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب 3
177704 فقره تعداد مشترکین فاضلاب  خانگي 4
14928 فقره تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي 5
192632 فقره تعداد کل مشترکين فاضلاب 6
188684 واحد تعداد آحاد فاضلاب خانگي 7
17708 واحد تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي 8
206392 واحد تعداد کل آحاد فاضلاب 9
61105 متر مکعب درشبانه روز حجم فاضلاب جمع آوري شده 10
117528149 هزار ریال (کارمزد خدمات دفع فاضلاب (جاری 11
33437133 هزار ریال (حق انشعاب فاضلاب (سرمایه ای 12
1448.794 کيلومتر طول شبکه جمع آوري فاضلاب  13
. کيلومتر اصلاح و بازسازی شبکه جمع آوري فاضلاب  14
56.645 کيلومتر طول خطوط انتقال فاضلاب 15
. کيلومتر اصلاح و بازسازی خطوط انتقال فاضلاب  16
7 واحد تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری 17
62.198 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب 18
57.79 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب 19
3 مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا 20
50.538 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا 21
6 واحد تعداد آزمايشگاه فاضلاب 22
. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب 23

 

اطلاعات پایه شرکت تا پایان این ماه

خراسان رضوي
جمع کل واحد عنوان رديف
الف - بخش آب
1843932 نفر جمعيت قلمرو شهری ۱
1776411 نفر جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب  شهری ۲
67521 نفر جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب  شهری ۳
100 درصد درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهری ۴
73 شهر تعداد كل شهر ها ۵
73 شهر تعداد شهر های تحت پوشش ۶
592291 فقره تعداد مشترکین آب خانگي ۷
90195 فقره تعداد مشترکین آب غیر خانگي ۸
68126 فقره تعداد کل مشترکين آب ۹
632280 واحد تعداد آحاد آب  خانگي ۱۰
107755 واحد تعداد آحاد آب غیر خانگي ۱۱
740035 واحد تعداد کل آحاد آب ۱۲
98 درصد درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض  ۱۳
478 حلقه تعداد كل چاه ها ۱۴
419 حلقه تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري ۱۵
10 دهنه تعداد چشمه های  در مدار بهره برداري ۱۶
7 رشته تعداد قنات های در مدار بهره برداري ۱۷
252.16 ميليون متر مکعب درسال حداکثر ظرفيت منابع  تأمين آب ۱۸
1.944 ميليون متر مکعب در سال حجم آب سطحی ۱۹
159.687 ميليون متر مکعب در سال حجم آب زیرزمینی ۲۰
161.680 ميليون متر مکعب در سال حجم كل آب توليدی ۲۱
82.933 ميليون متر مکعب در سال حجم فروش آب خانگي ۲۲
28.219 ميليون متر مکعب در  سال حجم فروش آب غیرخانگي ۲۳
111.152 ميليون متر مکعب در سال حجم کل فروش آب ۲۴
31.25 درصد آب بدون درآمد ۲۵
384 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر مشترک خانگی ۲۶
359 لیتر در شبانه روز متوسط مصرف هر واحد خانگی ۲۷
788293272 هزار ریال (درآمدهای آب بها (جاری ۲۸
152047478 هزار ریال (حق انشعاب آب (سرمایه ای ۲۹
6554.333 کيلومتر طول شبکه توزيع آب ۳۰
81.991 کيلومتر اصلاح و بازسازی شبکه توزيع آب  ۳۱
1659.318 کیلومتر طول خطوط انتقال آب ۳۲
1.47 کيلومتر اصلاح و بازسازی خطوط انتقال آب  ۳۳
273 باب تعداد كل مخازن ۳۴
533831 متر مکعب حجم کل مخازن
۳۵
24 باب تعداد مخازن در مدار  بهره برداري ۳۶
504110 متر مکعب حجم مخازن در مدار بهره برداري ۳۷
59 ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري ۳۸
247 هزار مترمکعب درشبانه روز ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداري ۳۹
2 واحد تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری ۴۰
5.501 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب  ۴۱
54.796 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب ۴۲
. مدول تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا ۴۳
. هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا ۴۴
25 واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب ۴۵
. دستگاه تاسیسات کلرزنی گازی ۴۶
110 دستگاه تاسیسات کلرزنی مایعی ۴۷
. مورد تاسیسات کلرزنی دستی ۴۸
  نفر نیروی انسانی شاغل رسمی / قراردادی ۴۹
. نفر نيروي انساني مامور به خدمت ۵۰
. نفر نیروی انسانی خدماتی ۵۱
ب - بخش فاضلاب
543073 نفر جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری 1
30.571 درصد  درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری 2
7 شهر تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب 3
177704 فقره تعداد مشترکین فاضلاب  خانگي 4
14928 فقره تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي 5
192632 فقره تعداد کل مشترکين فاضلاب 6
188684 واحد تعداد آحاد فاضلاب خانگي 7
17708 واحد تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي 8
206392 واحد تعداد کل آحاد فاضلاب 9
61105 متر مکعب درشبانه روز حجم فاضلاب جمع آوري شده 10
117528149 هزار ریال (کارمزد خدمات دفع فاضلاب (جاری 11
33437133 هزار ریال (حق انشعاب فاضلاب (سرمایه ای 12
1448.794 کيلومتر طول شبکه جمع آوري فاضلاب  13
. کيلومتر اصلاح و بازسازی شبکه جمع آوري فاضلاب  14
56.645 کيلومتر طول خطوط انتقال فاضلاب 15
. کيلومتر اصلاح و بازسازی خطوط انتقال فاضلاب  16
7 واحد تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری 17
62.198 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب 18
57.79 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب 19
3 مدول تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا 20
50.538 هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا 21
6 واحد تعداد آزمايشگاه فاضلاب 22
. واحد تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب 23

 

 

 

 

 

به روز رسانی شده در یکشنبه, 17 فروردين 1399 10:37